En del af arbejdet i EU-parlamentet består i at deltage i de såkaldte stående udvalg. Der er i alt 20 udvalg i parlamentet og hvert udvalg fokuserer på sit særlige sagsområde.

Udvalgene behandler Kommissionens og Rådets forslag inden de – med EU-parlamentets ændringer og tilføjelser - bliver sendt til afstemning på plenarsamlingen, hvor alle parlamentsmedlemmerne kan stemme.

Jeg er medlem af to udvalg i EU-parlamentet. Nedenfor kan du læse om de to udvalg.

UDVALGET FOR BUDGETKONTROL (CONT)

Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1. Kontrol med gennemførelsen af Unionens budget og af Den Europæiske Udviklingsfond samt de dechargeafgørelser, Parlamentet skal træffe, herunder den interne dechargeprocedure, og alle andre foranstaltninger, der træffes i forbindelse med eller til iværksættelse af disse afgørelser.
2. Regnskabsafslutning, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber og balancer for Unionen, dennes institutioner og alle organer, der finansieres af den, herunder opgørelse af de bevillinger, som skal fremføres, og af saldiene.
3. Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter.
4. Overvågning af omkostningseffektiviteten af de forskellige former for fællesskabsfinansiering i forbindelse med gennemførelsen af Unionens politikker.
5. Behandling af svig og uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget og foranstaltninger med henblik på at forhindre og retsforfølge sådanne sager samt beskyttelse af EU’s finansielle interesser generelt.
6. Forbindelserne med Revisionsretten, udnævnelse af Rettens medlemmer og behandling af dens beretninger.
7. Finansforordningen for så vidt angår gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.

KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER (AFCO)

Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1. De institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces, navnlig inden for rammerne af forberedelsen og afviklingen af konventer og regeringskonferencer.
2. Gennemførelse af EU-traktaten og vurdering af, hvorledes den fungerer.
3. De institutionelle følger af forhandlinger om udvidelse af Den Europæiske Union.
4. Interinstitutionelle forbindelser, herunder efterprøvelse af interinstitutionelle aftaler, jf. forretningsordenens artikel 120, stk. 2, med henblik på vedtagelse på plenarmødet.
5. En ensartet valgmåde.
6. Politiske partier på europæisk plan, uden at dette berører Præsidiets beføjelser.
7. Fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles.
8. Fortolkning og anvendelse af forretningsordenen og forslag til ændringer heraf.